Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο η ιστοσελίδα next-fashion.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται, μέσω του παρόντος ιστότοπου, λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη κατά της απώλειας ή κακής χρήσης των δεδομένων αυτών από τρίτους.

Η next-fashion.gr τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα οργανωτικά πρότυπα, σύννομα εντός του πλαισίου που θεσπίζεται από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς κατά την περιήγηση σας στον ιστοχώρο μας.

Ειδικότερα έχει ως γνώμονα, τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ 87 και 88/26-01-2005, το Π.Δ. 47/2005, τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων/ ΓΚΠΔ-2016/679).

Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που τυχόν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους και την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Η next-fashion.gr  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου ή να την επικαιροποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση η οποία θα τίθεται σε ισχύ με την ανάρτηση της αναθεωρημένης πολιτικής στην ιστοσελίδα ενώ η χρήση αυτής μετά από αλλαγές, σημαίνει και την αποδοχή της Πολιτικής που είναι σε ισχύ. Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών και ζητούμε από αυτά τα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό του 2018 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  της ΕΕ (GDPR) κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και εντός των καθοριζόμενων πλαισίων. Ειδικότερα κατά περίπτωση οι νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αφορούν στις περιπτώσεις που έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό δίκαιο. Όταν η επεξεργασία που τυγχάνει απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ώς υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ).

Επίσης όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ειδικής κατηγορίας (υγείας, εθνικής καταγωγής, κλπ) για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται απο το ενωσιακό δίκαιο ή το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 9 παρ.2α ΓΚΠΔ, άρθρο 9 παρ. 2β ΓΚΠΔ). Όταν η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται απο το ενωσιακό ή απο το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).

Η next-fashion.gr  δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως δεν θα μοιραστεί τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη, για λόγους εμπορικής προώθησης.

Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπως για παράδειγμα κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει διατάξεων του ενωσιακού η του εσωτερικού δικαίου (άρθρο 5 ΓΚΠΔ). επομένως ενδέχεται να κοινοποιηθούν δεδομένα σας σε τρίτους εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται προηγούμενη συγκατάθεση σας ή έννομη υποχρέωση να κοινοποιηθούν δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και  Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει δύο βασικά είδη πληροφοριών.  Τα «Προσωπικά Δεδομένα », τα οποία είναι εκείνα που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός χρήστη (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) για την εκπλήρωση μιας αγοράς η παραγγελίας, τα οποία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο οικειοθελώς από τον ίδιο για την εκτέλεση της. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται από εμάς για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και πάντως για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εντολής σας, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας απέναντι σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στα ερωτήματα σας μέχρι την ολοκλήρωση των αιτούμενων από εσάς ενεργειών. Διατηρούνται επιπλέον όταν είναι αναγκαίο για την συμμόρφωση με νομική μας υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του ενωσιακού η του εθνικού δικαίου καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρίας που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα. Η next-fashion.gr  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου που οικειοθελώς παρέχει ο χρήστης, δύναται να πληροφορήσει με ανακοινώσεις, για προσφορές, εκπτώσεις ή ενημερώσεις που αφορούν στα προϊόντα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, χορηγίες . Ο χρήστης δύναται να αιτηθεί την διαγραφή του, από τέτοιες ενημερώσεις., όπως σχετικά αναφέρεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ανά πάσα στιγμή εφόσον δεν επιθυμεί πλέον τη λήψη τέτοιων ενημερώσεων που αφορούν στην εμπορική δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας. Η next-fashion.gr  δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων σας στην περίπτωση που συνιστά νομική της υποχρέωση ή όταν είναι αναγκαία η άρνηση για τη θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αλλά και όταν η διαγραφή τους θα δυσχέραινε τυχόν φορολογικές της υποχρεώσεις για τον χρόνο που από το νόμο απαιτείται. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και όλα τα σχετικά τεχνολογικά πρότυπα στις συνεργαζόμενες εταιρίες (π.χ. Τράπεζες) που τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα για την εκτέλεση της εκάστοτε πληρωμής της παραγγελίας και την προστασία της συναλλαγής, προκειμένου ο χρήστης – αγοραστής σε εκείνες να παρέχει τον αριθμό πιστωτικής του κάρτας εφόσον επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Όλα τα συνεργαζόμενα μέρη με εμάς  δεσμεύονται από τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.. Συνιστούμε να λάβετε γνώση και αυτών των πολιτικών απορρήτου των συνεργαζόμενων μερών για την πληρέστερη ενημέρωση σας κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής.

Το προσωπικό μας εργάζεται με απόλυτη εχεμύθεια ενώ και οι συνεργαζόμενες εταιρίες με εμάς (εταιρίες αποστολής δεμάτων courier) διέπονται από αντίστοιχους κανονισμούς και πολιτικές απορρήτου που ο χρήστης πληροφορείται με την ανάγνωση των αντίστοιχων πολιτικών που έχουν στις σελίδες τους. Επομένως επειδή η ιστοσελίδα συνεργάζεται με διαδικτυακούς τόπους τρίτων για την εκτέλεση της εντολής – παραγγελίας και στην περίπτωση που ο χρήστης – αγοραστής, παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους, αυτά τα προσωπικά στοιχεία που τυχόν συλλέγονται, θα υπάγονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων αφορά στα «Μη – Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας», που είναι οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός ατόμου αλλά συγκεντρωτικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις IP, κάθε φορά που ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται από δύο πηγές, α) τα αρχεία καταγραφής του Διακομιστή και β) τα cookies. Η συλλογή των πληροφοριών της πρώτης κατηγορίας βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με τον διακομιστή της ιστοσελίδας και τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου, ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, ορθή λειτουργία της ενώ αποτελεί πάγια πρακτική στο διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα από πλείστες ιστοσελίδες. Η συλλογή πληροφοριών της δεύτερης κατηγορίας (cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, αφορούν στη βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης του χρήστη – επισκέπτη μέσα στο περιβάλλον της και δεν δημιουργεί καμία ζημιά στα συστήματα και αρχεία του υπολογιστή, ενώ με μια απλή διαδικασία που υπάρχει στα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπεται ευχερώς η απόρριψή τους από τον χρήστη. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας, καθώς και άλλα δεδομένα όπως, προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας και για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να μην τα απενεργοποιήσετε καθώς μας παρέχουν επιπλέον ανώνυμες πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα προσωπικό σας δεδομένο, για την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η απενεργοποίηση τους από τον χρήστη πατώντας την σχετική εντολή ή και η διαμόρφωση τους αποδεχόμενος κάποιους από αυτούς.

Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων αφορά στα «Μη – Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας», που είναι οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητα ενός ατόμου αλλά συγκεντρωτικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, διευθύνσεις IP, κάθε φορά που ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται από δύο πηγές, α) τα αρχεία καταγραφής του Διακομιστή και β) τα cookies. Η συλλογή των πληροφοριών της πρώτης κατηγορίας βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με τον διακομιστή της ιστοσελίδας και τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου, ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, ορθή λειτουργία της ενώ αποτελεί πάγια πρακτική στο διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα από πλείστες ιστοσελίδες. Η συλλογή πληροφοριών της δεύτερης κατηγορίας (cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, αφορούν στη βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης του χρήστη – επισκέπτη μέσα στο περιβάλλον της και δεν δημιουργεί καμία ζημιά στα συστήματα και αρχεία του υπολογιστή, ενώ με μια απλή διαδικασία που υπάρχει στα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπεται ευχερώς η απόρριψή τους από τον χρήστη. Μέσω των cookies είναι δυνατό να συλλέγονται η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, η τοποθεσία σας, καθώς και άλλα δεδομένα όπως, προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπό μας και για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να μην τα απενεργοποιήσετε καθώς μας παρέχουν επιπλέον ανώνυμες πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα προσωπικό σας δεδομένο, για την βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η απενεργοποίηση τους από τον χρήστη πατώντας την σχετική εντολή ή και η διαμόρφωση τους αποδεχόμενος κάποιους από αυτούς.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει πλέον η ιστοσελίδα.

Ειδικότερα αυτό συμβαίνει, όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας, την οποία και εσείς ανακαλείτε, οπότε εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος επεξεργασίας, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν, ή εσείς αντιτάσθεσθε στην επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα συλλέχθηκαν παράνομα. Απαραίτητη είναι η επισήμανση ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της σελίδας ή για την θεμελίωση και άσκηση νομικών της αξιώσεων.

Ασφάλεια

Επιδιώκουμε να έχουμε όλα τα μέτρα και εργαλεία ασφάλειας, που βοηθούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την κακή χρήση η την αλλοίωση, απώλεια, καταστροφή των πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαβίβασης σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό η Η next-fashion.gr εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα, συγκεκριμένα ο server αποθηκεύει στον υπολογιστή-ταμπλέτα-κινητό ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά όλες τις πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα cookies διέπονται από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006), όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο Ν.3471/2012 αρ. 4 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του Ν. 4070/2012, όπου η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωση του. Για τον λόγο αυτό κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο εμφανίζεται σχετικό αναδυόμενο παράθυρο όπου μπορεί ο επισκέπτης να δηλώσει τη συγκατάθεση του στην εγκατάσταση αυτών ενώ ειδικώς αναφέρεται ότι πρόκειται για μη λειτουργικά ίχνη που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα όπως είναι (ρύθμιση παραμέτρων σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας που αφορούν στις προτιμήσεις του χρήστη, την στατιστική ανάλυση σχετικά με τον αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν χωρίς άμεση ταυτοποίηση του χρήστη). Υπάρχουν  cookies που εγκαθίστανται και χωρίς την άδεια του χρήστη αφού δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση του και είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα αλλά και άλλες κατηγορίες cookies. Εσείς μπορείτε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα πιο προσωποποιημένα cookies, ή ακόμα να προβείτε σε παραμετροποίηση και αποδοχή κάποιων από αυτά τα οποία και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και μας βοηθούν σε διάφορα  στατιστικά στοιχεία. Επίσης μπορείτε και να αναιρέσετε ευχερώς όλες τις κατηγορίες αυτών, από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όμως ενδέχεται έτσι να μην λειτουργούν σωστά κάποιες υπηρεσίες, όταν επανασυνδεθείτε με τη σελίδα μας. Ακόμα σας γνωστοποιούμε ότι διατηρούμε σελίδα στο Facebook, και στο instagram για τη δική σας ενημέρωση και ενώ δεν μοιραζόμαστε στοιχεία με κανέναν οργανισμό η ίδια η εταιρία Facebook, και  instagram έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας και συνιστάται να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρίας αυτών.

Όταν σας παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους ή Οργανισμούς, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας στους ιστότοπους που επισκέπτεσθε.

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στo info@next-fashion.gr  χωρίς να συμπεριλάβετε στοιχεία όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Για όποιο άλλο ζήτημα ή απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ελάτε σε επαφή με τον Υπέυθυνο Επεξεργασίας που εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ιωάννη Δρίτσα.

Η next-fashion.gr είναι μια ιστοσελίδα που ανήκει στην Εταιρία
Ιωάννης Γ. Δρίτσας με Α.Φ.Μ. 028134442
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 91, Μέγαρα, 19100
Τηλέφωνο επικοινωνίας  2296081263

Αναγνώριση πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα next-fashion.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Συνδιαλλαγές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa ή/και MasterCard), το next-fashion.gr δεν λαμβάνει καμία γνώση των στοιχείων αυτής καθώς η συνδιαλλαγή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω ασφαλούς ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς η οποία διαθέτει ασφαλέστατο σύστημα on line πληρωμών. Συνεπώς, το next-fashion.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Κατάστημα μας, υπακούοντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το next-fashion.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

 

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν επίσης την πλοήγησή του στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

Διαφημιστικά μηνύματα

Το next-fashion.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το next-fashion.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

BestPrice 360º

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360º, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr, στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice 360º επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.

Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.